Πιστοποίηση με ISO 27001

Το ISO 27001, είναι ένα Διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Σε αυτό αναφέρονται οι απαιτήσεις για την εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μίας Επιχείρησης (ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου εργασιών αυτής) με απώτερο στόχο την Ασφάλεια των Πληροφοριών.

Τα οφέλη από μία τέτοια Πιστοποίηση είναι:

  • Ανάλυση όλων των Κινδύνων που έχουν να κάνουν με τις ευαίσθητες πληροφορίες και δημιουργία μέτρων αντιμετώπισης
  • Συνεχής βελτίωση
  • Παροχή εμπιστοσύνης στον πελάτη
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Αρμόδιες Αρχές Πιστοποίησης ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης είναι οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης, όπως η TUV Austria Hellas

Τα στάδια του Έργου αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραμμα: