Δικαιώματα Υποκειμένων (Φυσικών Προσώπων)

Δικαίωμα Ενημέρωσης και Πρόσβασης

Έχει το Δικαίωμα ενός Προσώπου να ενημερώνεται με ακρίβεια για την συλλογή και χρήση (Επεξεργασία) των Προσωπικών Δεδομένων του και να ζητά επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν αποτελέσει αντικείμενο Επεξεργασίας και, εάν συμβαίνει τούτο, την πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και σε πληροφορίες που αφορούν τους σκοπούς Επεξεργασίας, τις κατηγορίες Δεδομένων, τους αποδέκτες κ.α.

Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχει το Δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των Δεδομένων τους, όταν αυτά είναι ελλιπή. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί γραπτά ή προφορικά. Τα Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται ανακριβή όταν είναι λανθασμένα (π.χ κάποιος αναφέρεται ως έγγαμος ενώ δεν είναι), και θεωρούνται ελλιπή όταν μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση.

Δικαίωμα Διαγραφής (ή Δικαίωμα στην «Λήθη»)

Έχει το Δικαίωμα να ζητήσει την Διαγραφή εφόσον τα Προσωπικά του Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή το Υποκείμενο των Δεδομένων (ο πελάτης) έχει ανακαλέσει τη Συγκατάθεσή του ή έχει εναντιωθεί στην Επεξεργασία, έχουν υποβληθεί παράνομα σε Επεξεργασία ή η διαγραφή τους προβλέπεται από τον Νόμο. Εννοείται ότι για να μπορούν να διαγραφούν τα Δεδομένα αυτά, θα πρέπει αυτό να μην αντίκειται σε άλλη Νομοθεσία.

Δικαίωμα Εναντίωσης

Έχει το Δικαίωμα να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του, η οποία βασίζεται σε λόγους που αφορούν μεταξύ άλλων, την ικανοποίηση εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Επιπλέον, το Δικαίωμα Εναντίωσης μπορεί να ασκηθεί ανά πάσα στιγμή στην Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα Περιορισμού Επεξεργασίας

Έχει το Δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών του Δεδομένων τους. Συγκεκριμένα, μπορεί να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να περιορίσει την Επεξεργασία. Το Δικαίωμα αυτό είναι εναλλακτικό του Δικαιώματος για Διαγραφή και του Δικαιώματος Εναντίωσης. Δεν είναι απόλυτο Δικαίωμα και ισχύει μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορεί να ασκηθεί είτε γραπτά είτε προφορικά.

Δικαίωμα Φορητότητας

Έχει το δικαίωμα να λαμβάνει Δεδομένα που έχει παράσχει σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα Δεδομένα του σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, χωρίς να εμποδίζεται σε αυτό από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν. Μπορεί δηλαδή να αιτηθεί τη διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Δικαίωμα Εναντίωσης στο Profiling

Έχει το δικαίωμα να εναντιώνεται στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ. Ένα πρόσωπο έχει Δικαίωμα να διατυπώσει αντιρρήσεις και να μην υπόκειται σε μία απόφαση, όταν αυτή απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζει σημαντικά το Υποκείμενο των Δεδομένων. Ο Κανονισμός αποδέχεται πάντως, υπό την αίρεση εγγυήσεων («κατάλληλων μέτρων») και την αυτοματοποιημένη λήψη ατομικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και αναφορικά με τις ειδικές κατηγορίες Δεδομένων (Ευαίσθητα), εάν η επεξεργασία θεμελιώνεται στη ρητή Συγκατάθεση του Προσώπου.