Επιβολή προστίμου εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την πραγματοποίηση μη νόμιμων τηλεφωνικών κλήσεων, με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ΄ και 21 του Ν. 2472/1997 και 13 παρ. 1 και 4 του Ν. 3471/2006, για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις των διατάξεων του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006 και του άρθρου 10 του Ν. 2472/1997.

Πατήστε εδώ